google-site-verification=QSuInhucHRaPIs2lh2c5CEvsGoRk4FvEwm2fITtJqe8

OBCHODNÉ PODMIENKY pre slanykaramel.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Ján Štiblár RASTLINNÉ.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ján Štiblár RASTLINNÉ. so sídlom Tehelná 1, 080 01 Prešov, IČO 52 824 501(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2. Kúpnou zmluvou sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zmluva uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru cez internetový portál www.slanykaramel.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci, (ďalej len „internetový portál“) v zmysle ustanovení § 588 a nasl. a ustanovení § 613 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatných súvisiacich právnych predpisov (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3. Kontaktné údaje predávajúceho:

Email:                                             obchod@slanykaramel.sk

Telefón:                                               +421 949 847 014

Poštová adresa prevádzkarne:           Tehelná 1, 080 01 Prešov

Bankové spojenie:                         Slsp, platobná brána Stripe, Paypal

IBAN:                                                 SK06 0900 0000 0051 6591 8613

SWIFT:                                               GIBASKBX

1.4. Kupujúcim sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie:

· fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,

· fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti,

· fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „kupujúci“).

1.5. Kúpna zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „kúpna zmluva uzavieraná na diaľku“). Na kúpnu zmluvu uzavieranú na diaľku sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

1.6. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že si predávajúci a kupujúci dohodnú v kúpnej zmluve podmienky odchylné od týchto Obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.

1.7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre prešovský kraj so sídlom, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je pri kúpnej zmluve uzatvorenej v prevádzke predávajúceho písomný objednávkový formulár podpísaný kupujúcim a pri kúpenej zmluve uzavieranej na diaľku formulár vyplnený a odoslaný kupujúcim cez internetový portál (ďalej len „objednávka“).

2.2. Objednávka musí obsahovať:

· identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba),

· opis tovaru - typ, špecifikácia, vlastnosti a počet kusov,

· cena tovaru,

· platobné podmienky – spôsob úhrady kúpnej ceny, splatnosť kúpnej ceny, výška zaplateného preddavku,

· dodacie podmienky – dodacia lehota, miesto, spôsob dodania, náklady na dodanie tovaru (nákladmi na dodanie tovaru sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumejú náklady za služby spoločnosti poskytujúcej poštovné a prepravné služby v rozsahu: základné služby – poštovné balíka 1. alebo 2. triedy; doplnkové služby – poistenie k balíku, dobierka pripísaná na účet, platné podľa cenníka spoločnosti poskytujúcej poštovné a prepravné služby aktuálneho v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy),

· kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail, poštová adresa).

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Za záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho sa pri kúpnej zmluve uzatvorenej v prevádzke predávajúceho považuje odovzdanie rovnopisu alebo kópie objednávky opatrenej podpisom predávajúceho k rukám kupujúceho. Pri kúpnej zmluve uzavieranej na diaľku sa za záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho považuje e-mailové potvrdenie predávajúceho o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho zasielané na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

2.4. Predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku oznámi kupujúcemu súčasne s ponukou tovaru :

· obchodné meno, sídlo, IČO predávajúceho,

· opis a cenu tovaru,

· dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru, platobné podmienky,

· poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy,

· lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny: aktuálny deň.

2.5. Pri zásielkovom predaji predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva okrem jej splnenia zaniká:

· dohodou zmluvných strán,

· odstúpením od kúpnej zmluvy.

3.2. Ak je kúpna zmluva zrušená, je každá zmluvná strana povinná vrátiť druhej zmluvnej strane, všetko čo podľa zmluvy dostala.

3.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo reklamačný poriadok predávajúceho.

3.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, kúpnej zmluvy a jej predmetu. Kupujúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu nepoškodený tovar vrátane jeho súčastí, príslušenstva, obalov, dokumentácie, najmä návodu na použitie, záručného listu a dokladu o zaplatení.

3.5. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3.6. V odvolaní objednávky ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť najmä meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo písomne v listinnej podobe poštou.Na tento účel môže kupujúci použiť nasledovný vzorový formulár:

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Adresát:

 

Ján Štiblár RASTLINNÉ.

Tehelná 1, 080 01 Prešov

Slovenská republika

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky:

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia:

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

 

Adresa spotrebiteľa:

 

 

Podpis spotrebiteľa:

 

 

Dátum:

 

 


 

3.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

3.8. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť,

b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Ak je tovar vadný, prípadne keď došlo k omylnej zámene produktu zo strany predávajúceho a kupujúcemu bol dodaný nesprávny typ produktu, tak v tom prípade znáša náklady na vrátenie predávajúci.

Tovar je kupujúci povinný odoslať na vlastné náklady na adresu: Ján Štiblár RASTLINNÉ. Tehelná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Dôkladne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu. Tovar ponúkaný ako súprava je potrebné odoslať kompletne.

3.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Takisto aj v prípade náhodnej technickej chyby na internetovom obchode, kde mohlo dôjsť k chybe kde systém umožnil kupujúcemu objednať si tovar, ktorý predávajúci už skladom nemá.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný:

· dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky,

· dodať tovar dohodnutým spôsobom, v lehote a mieste dodania,

· zabaliť tovar alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

4.2. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru:

· písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa 3.5., 3.6. Obchodných podmienok,

· adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

· informáciu o záruke a o servisných službách.

 

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný:

· prevziať tovar,

·zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

6. Dodacie podmienky

6.1. Pri zmluvách uzavieraných na diaľku je predávajúci povinný tovar vyexpedovať v lehote dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy spôsobom podľa ods. 6.3. tohto článku.

Pri tovare označenom ako „Tento produkt nieje momentálne k dispozícii“, ktorý nie v danom momente na sklade, je predávajúci povinný informovať kupujúceho o dostupnosti uvedeného tovaru ako aj o dodacích lehotáchv lehote 3 pracovných dní odo dňa dopytu kupujúceho resp. jeho žiadosti o poskytnutie uvedenej informácie či iného dopytu z ktorého je zrejmý záujem kupujúceho o uvedený tovar. Dodacie lehoty pri tovare označenom ako „Tento produkt nieje momentálne k dispozícii“ sú dodacie lehoty závislé od dodacích možností dodávateľa predávajúceho. Predávajúci pri tovare označenom ako „Tento produkt nieje momentálne k dispozícii“ neručí za dostupnosť tohto tovaru.

6.2. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke. Miestom dodania môže byť prevádzka predávajúceho (ďalej len „osobný odber“) alebo iná adresa označená kupujúcim (ďalej len „iný ako osobný odber“).

6.3. Pri inom ako osobnom odbere je predávajúci povinný tovar doručiť na adresu označenú kupujúcim

a) v rámci Slovenskej republiky za 3,60 eur.

6.4. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na miesto dodania a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. ním poverenej osoby.

6.5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

 

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a náklady na dodanie tovaru za podmienok uvedených v čl. 6 ods. 6.4. Obchodných podmienok (ďalej len „kúpna cena“) buď formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej karty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštovné a prepravné služby.

7.2. Na úhradu kúpnej ceny tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru rýchlo podliehajúceho skaze je kupujúci povinný zaplatiť preddavok vo výške uvedenej v objednávke. Zvyšok kúpnej ceny tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru rýchlo podliehajúceho skaze je kupujúci povinný zaplatiť pri prevzatí tovaru.

7.3. V iných prípadoch ako je uvedené v ods. 7.2. tohto článku je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu pri uzatvorení kúpnej zmluvy alebo pri dodaní tovaru, ak bol tovar zasielaný na základe objednávky kupujúceho na dobierku prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštovné a prepravné služby.

7.4. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 3 dni odo dňa, keď bol kupujúci povinný kúpnu cenu alebo preddavok na ňu zaplatiť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru.

8.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

9. Zodpovednosť za vady

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

9.2. Vada musí mať svoj pôvod v dohodnutom plnení. Za vadu nemožno považovať zmenu veci, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

9.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

9.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9.6. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru.

9.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

9.8. Ak je vec predávaná za nižšiu cenu alebo má použitá vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

9.9. Pri predkladaní veci na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady:

· je potrebné predložiť doklad o kúpe veci;

· je potrebné, aby vec spĺňala všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.);

· v prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

9.10.Pre účinné uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný vytknúť konkrétnu vadu a zároveň uviesť, aké právo z tohto dôvodu uplatňuje, a to v záručnej dobe a na určenom mieste.

9.11.Ak má kupujúci viacero práv zo zodpovednosti za vady (výmena veci, odstúpenie od zmluvy, atď.), patrí mu právo voľby, ktoré z týchto práv si uplatní. Raz vykonanú voľbu možno meniť len dohodou zmluvných strán.

9.12. Výmena ani vrátenie jedlých produktov zakúpených cez internetový obchod www.slanykaramel.sk alebo na adrese Tehelná 1, Prešov nie je možná.

 

10. Osobitné ustanovenia

10.1.Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené iné, budú všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo elektronickou poštou, prostredníctvom faxu, SMS správy, telefonicky alebo osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Oznámenia doručované poštou alebo elektronickou poštou sa považujú za riadnu písomnú formu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané elektronickou poštou, faxom, prostredníctvom SMS správy, telefonicky alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

10.2.Pre predávajúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje: adresa: Ján Štiblár RASTLINNÉ., Tehelná 1, 080 01 Prešov, alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, ktoré budú uvedené v kúpnej zmluve alebo druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. Pre kupujúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na údaje uvedené v objednávke alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, ktoré budú predávajúcemu vopred oznámené.

10.3.Rozhodné právo a právomoc. Kúpna zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nevzťahuje na kúpnu zmluvu ani na žiaden z nej vyplývajúci záväzok. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa kúpnej zmluvy.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1.Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 2.9.2021

 

 


google-site-verification=QSuInhucHRaPIs2lh2c5CEvsGoRk4FvEwm2fITtJqe8